Print this page

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในบริเวณบ้านพักค่ายเขตอุดมศักดิ์

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในบริเวณบ้านพักค่ายเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 เวลา 13:30 น. แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 
ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในบริเวณบ้านพักค่ายเขตอุดมศักดิ์ 
โดยมีการเดินรณรงค์ให้ความรู้ ใส่ทรายอะเบททำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมพ่นหมอกควันภายในบริเวณบ้านพัก 
รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และเสริมสร้างศักยภาพของกำลังพลให้เข็มแข็งและปลอดภัย