ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์   

 ยศ ชื่อ สกุล  ความเร่งด่วน
 วันที่  ประเภท
 เวลา  เรื่อง
 แผนก/ฝ่าย  
 รายละเอียด