รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรพ.ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ

 

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-596683
Copyright (c) FortKhetudomsakHospital 2015. All rights reserved.