กิจกรรมภายใน
ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มีนาคม 2560 แผนกเวชกรรมโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่กำลังพลโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
  โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-596683
Copyright (c) FortKhetudomsakHospital 2015. All rights reserved.