ประกาศ โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
 
มกราคม 25621. ร่างประกาศ

2. ร่างขอบเขตของงาน

3. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

4. แผนผัง ชั้น 1

5. แผนผัง ชั้น 2

 

 
โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-596683
Copyright (c) FortKhetudomsakHospital 2015. All rights reserved.